โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Walkrally in Duenshine Resort Kwai Yai Kanchanaburi
เดือนฉายรีสอร์ทกาญจนบุรี เหมาะแก่การจัดกิจกรรมด้านต่างๆด้วยพื้นที่ ที่กว้างขวางรองรับผู้คนได้จำนวนมาก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ครบครัน ที่จะให้บริการท่านเพื่อให้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
สถานนีที่ รายการ/กิจกรรม วิธีการดำเนินกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1 ยื้อยึดฉุดสู่ฝั่ง
1.ให้สมาชิกในทีมทุกคนเดินบนสะพานเชือก
จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด
2.การเดินแต่ละครั้งให้เดินได้ครั้งละ 1 คน
3.สมาชิกที่เหลือใช้อุปกรณ์การช่วยเหลือใน
การเดินทางได้การจับปลายเชือกแต่ละเส้น
ของอุปกรณ์
4.หากเดินตกลงระหว่างทางจะต้องเริ่มต้น
ใหม่ (จนกว่าจะหมดเวลา)
-การวางแผนการทำงาน
-การจัดลำดับของงาน
-การสื่อสารระหว่างการปฏิบัติงาน
-ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
การปฏิบัติงาน
2 เหยียบกับขยับบึ้ม
1.มีตารางสี่เหลี่ยมทั้งหมดจำนวน 3 แถว
4ขั้น จำนวน12ช่อง จะมีระเบิดฝังอยู่จำนวน
5 ลูก
2.ให้ตัวแทนเลือกแผ่นป้ายครั้งละ 1แผ่น
3.ให้ตัวแทนเดินฝ่าดงระเบิดครั้งละ 1คนเลือก
เดินช่องใดช่องหนึ่งจนครบทั้ง 4ขั้น
4.หากระหว่างการเดินทางสมาชิกคนใด
เหยียบตรงกับช่องที่มีระเบิดฝังอยู่จะต้องออก
จากการแข่งขันและให้สมาชิกคนต่อไปเดินจน
กว่าจะครบทุกคนหรือจนกว่าเวลาจะหมด
-ความเสียสละของสมาชิกในทีม
ย่อมจะนำสมาชิกอื่นๆไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่าปลอดภัย
-ความมีวินัย อดทน เสียสละ
-สังเกตจดจำ แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ
ร่วมกันเป็นทีม บริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพทันเวลา
3 ถังร้อยทวาร
1.ให้สมาชิกเดินข้ามมหาสมุทรโดยผ่านสะ
พานจากฝั่งเริ่มต้นไปสู่จุดเป้าหมาย
2.สะพานข้ามน้ำประกอบด้วยลวดสลิงค์มี
ความยาว 50 เมตรมีเชือกจับอยู่ระดับความ
สูงประมาณหน้า อยู่ 2 เส้น
3.สวมเสื้อชูชีพทุกคนที่เดินข้ามสะพาน
-การจัดลำดับคน การวางแผนลำดับ
ของงาน
-รู้จักตนเองและฝึกหัดการควบคุมตนเอง
-เรียนรู้และฝึกการทำงานเป็นทีม
โดยการปฏิบัติจริงมิใช่เป็นเพียงแต่
ทฤษฎีหรือหลักการ
-ทดสอบการมีมานะอดทน อดกลั้นไม่
ย่อท้อต่อความลำบาก
-การยอมรับความจริงเมื่อเกิดการผิด
พลาด
4 ลอดใยแมงมุม
1.มีตาข่ายเป็นรูปใยแมงมุมยักษ์
2.ให้สมาชิกหาวิธีลอดช่องใยแมงมุมยักษ์
ไปยังฝั่งตรงข้ามห้ามโดนใยแมงมุมยักษ์
และห้ามซ้ำช่องเดิมเกินกว่า 3 คน
ต่อ 1 ช่อง
-การดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือพึ่งพากัน
และกัน
-การวางแผนการจัดลำดับการปฏิบัติ
ภายใต้กฎระเบียบกติกาการรักษาเวลา
ตลอดจนการบริหารเวลา การเสียสละ
5 ฅนดนตรี 1.ให้แบ่งหน้าทีมงานช่วยกันแสดงดนตรี
แนวผสมผสาน “ ไทย – สากล “
2.กำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนตาม
ความรู้ความสารถ
3.นำเสนอแนวเพลงให้ผสมผสานไพเราะ
กลมกลืนมากที่สุด
-เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ความแตก
ต่างความเหมือน ข้อจำกัดจุดเด่นและ
ความสามารถพิเศษการแสดงออก
-การปรับในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
-การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่าง
สร้างสรรค์
-รำไม่ดีอย่าโทษปี่โทษกลอง
6 กะลาสามัคคี
1.สมาชิกทั้งหมดจะต้องเดินทางจากจุด
เริ่มต้นไปสู่จุดที่กำหนดโดยให้ทุกคนยืน
อยู่บนกะลามะพร้าวซึ่งมีเชือกผูกร้อยติด
กันเป็นคู่ๆและมีเชือกสำหรับใช้จับดึง
เวลาเดินทางผ่านอุปสรรคต่างๆ
-ความสามัคคี ความกลมเกลียวปองดอง
พร้อมเพรียงพร้อมการและใจ
-เรียนรู้การปรับตัวในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น
-การปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบกติกาการ รักษาเวลาการบริหารเวลาอย่างเหมาะ
สม
7 แมงมุมย้ายไข
1.มีเชือกจำนวนหนึ่งผูกติดอยู่รอบกะลา
มะพร้าว
2.ให้คัดเลือกทีมงานชุดปฏิบัติการ 1 ชุดนำ
เชือกที่ผูกติดอยู่กับกะลามาผูกที่เอว
3.สมาชิกที่เหลือเป็นผู้สั่งการ
4.ให้เอาลูกเทนนิสใส่ลงบนกะลาแล้วลำ
เลียงจากจุดเริ่มต้น นำลูกเทนนิสไปใส่ลง
ในกล่องที่กำหนดให้ได้จำนวนมากที่สุด
5.ผู้สั่งการห้ามช่วยเหลือผู้ปฎิบัติการ
ห้ามพูดโดยเด็ดขาด
-การมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงาน
-การไว้วางใจในทีมงาน
-การยอมรับความผิดพลาดของทีม
-การสั่งการที่มีประสิทธิภาพ
-การฝึกทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน
-ทดสอบการมีมานะอดทนอดกลั้นไม่
ย่อท้อ ต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
8 บอกบอดใบ้
1.ให้สมาชิกเลือกบุคคลที่มีความสามารถ
“สั่งการ” และ “นำปฏิบัติการ” จำนวน2 คน
2.ให้บุคคลในข้อที่ 1นำสมาชิกที่เหลือเดิน
ทางตามเส้นทางผ่าน  อุปสรรคที่เป็นเครื่อง
กีดขวางโดยจะต้องไม่โดน เส้นเชือกหรือ
มีเสียง กระดิ่งดัง
3.สมาชิกที่จะต้องผ่านอุปสรรคจะต้องถูก
ปิดตาห้าพูดห้ามส่งเสียงใดๆทั้งสิ้น
4.ผู้มีหน้าที่“สั่งการ”จะมีหน้าที่คอยบอกเส้น
ทางและอุปสรรคต่างๆตลอดการเดินทางจน
กว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคห้ามให้การช่วยเหลือ
อื่นๆ นอกจากคนสั่งการเท่านั้น
5.ผู้มีหน้าที่ “นำปฏิบัติการ” มีหน้าที่นำพา
สมาชิกให้ผ่านตามเส้นทางดังกล่าวจนกว่า
จะผ่านพ้นอุปสรรคห้ามสั่งการหรือใช้เสียง
ในการปฏิบัติการ
6.บุคคลที่มีหน้าที่ตามข้อ 1. จะต้องนำ
สมาชิกผ่านอุปสรรคให้ได้มากที่สุด
-ฝึกความเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
-ผู้ตามที่มีคุณภาพ
-การสื่อสาร การประสานงานอย่าง
ถูกต้อง
-กำหนดเป้าหมายหรือกลยุทธ์ และ
วิธีการดำเนินงานที่ผลดีกว่า
-ความไว้เนื้อเชื่อใจ จริงใจ ต่อกัน
9 ล้วงไข่จงอาง
1.ให้ทีมงานหาวิธีนำลูกปิงปองออกจาก
ท่อ พีวีซี ให้ได้เร็วที่สุด
2.ห้ามเคลื่อนย้ายท่อ เท ทุบ หรือทำให้
เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
-การฝึกตนให้เป็นคนช่างสังเกตรู้จักคิด
สร้างสรรค์มีความละเอียด
รอบคอบตลอดจนการฝึกใช้ไหวพริบ
ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
-การยอมรับฟังความคิดเห็นของทีม
งาน

10 ฉุดมือสู่กำไร
1.ให้สมาชิกนำกำไลข้อมือไปคล้องลงในคอ
ขวด
2.การคล้องลงไปในคอขวดจะต้องไม่ซ้ำกัน
3.สมาชิกทุกคนจะต้องยืนอยู่นอกวงกลมที่
กำหนดให้เท่านั้น
-เรียนรู้และฝึกการทำงานเป็นทีมโดย
การปฏิบัติจริงมิใช่เป็นเพียงทฤษฎี
หรือหลักการ
-การสร้างทีมงาน บางครั้งจะต้องทั้ง
สนับสนุนและฉุดกระชากลากดึงเพื่อให้
อยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุดทีมงานถึงจะ
ยืนอยู่ได้
ขึ้นด้านบน