โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Attractions on Kanchanaburi
Attractions 1 | Attractions 2 | Attractions 3 | Attractions 4 | Attractions 5 | Attractions 6 | Attractions 7 | Attractions 8
ถ้ำกระแซ ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๕๕ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ กิโล
เมตรที่ ๒๙–๓๐ ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่เคยเป็นที่พักของเชลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะ
จากไทยไปพม่า

ตัวถ้ำติดกับเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรี–น้ำตก ซึ่งเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สมัย
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ปัจจุบันสิ้นสุดที่สถานีรถไฟน้ำตก ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ประดิษฐานอยู่
ปางช้างไทรโยค ตั้งอยู่ ๓๐/๒ หมู่ ๓ บ้านลุ่มผึ้ง ตำบลลุ่มสุ่ม มีกิจกรรมล่องแพ นั่งช้าง
ชมป่าธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที มีการแสดงช้างทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-
๑๖.๐๐ น.

เวลาเปิดทำการ เปิดทุกวันเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. หากมาเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์เสือในจังหวัดกาญจนบุรี
มีสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงนานาชนิดอยู่ด้วยกันอย่างอิสระตามธรรมชาติ เช่น เก้ง กวาง หมูป่า
ชะนี นกยูง ไก่ป่า ม้า ควาย แพะ นักท่องเที่ยวจะพบเห็นการอยู่ร่วมกันของสัตว์ป่านานาชนิด
โดยสันติและเป็นเพื่อนที่ดีต่อพระและผู้คนทั่วไป

เวลาทำการ ที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๔๕ น.
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า ปราสาทเมืองสิงห์ อยู่ห่างจาก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่าประมาณ ๗ กิโลเมตร เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข
๓๒๓ เส้นทางสายกาญจนบุรี-ไทรโยค จนถึงกิโลเมตรที่ ๑๕ จะมีทางแยกซ้ายไปปราสาท
เมืองสิงห์อีก ๗ กิโลเมตรเป็นโบราณสถานที่มีศิลปะการก่อสร้างอยู่ในยุคลพบุรีตอนปลาย
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีเนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ กว่าไร่
กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้าง ๘๘๐ เมตร โดยได้รับอิทธิพลทางศาสนา และ
วัฒนธรรมจากกัมพูชา ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง คูน้ำ และแนวคันดิ
ประตูเมือง ตั้งอยู่กลางเมืองกาญจนบุรี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๗๔ ซึ่ง
พระองค์ได้ทรงย้ายมาจากเมืองกาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า มาอยู่ในที่ปัจจุบัน
ถ้ำมะเดื่อ อยู่ในบริเวณวัดถ้ำมะเดื่อ ตำบลบ้านเก่า ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ ๔๐
กิโลเมตร การเดินทาง จากป้อมตำรวจบ้านเก่า ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ไปตามทาง
หลวงหมายเลข ๓๔๔๕ ประมาณ ๘ กิโลเมตรถึงค่ายไทรโยค เข้าไปในค่ายไทรโยคประมาณ


หากต้องการเข้าชมถ้ำควรติดต่อกับทางวัด ซึ่งทางวัดได้ติดตั้งไฟไว้เพื่อให้เห็นสภาพภายใน
ถ้ำ ที่มีเนื้อที่กว้างขวางมีหินงอกหินย้อยสวยงามแตกต่างกันไป ใช้เวลาชมประมาณ ๑ ชั่วโมง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า ตั้งอยู่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย
ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้า
ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๙ แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๕ ไปประมาณ ๓
กิโลเมตร เลี้ยวเข้าทางวัดท่าโป๊ะประมาณ ๑ กิโลเมตร

เป็นสถานที่ขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับมนุษย์สมัยหินยุคก่อนประวัติศาสตร์
เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ สิ่งที่ค้นพบ ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์
ขวานหิน เครื่องประดับและเครื่องปั้นดินเผา
สวนสัตว์เลี้ยงกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านพุประดู่ ตำบลหนองบัว ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี
ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๙ กิโลเมตรที่
จะมีทางแยกเข้าไปประมาณ ๓ กิโลเมตร

สวนสัตว์เลี้ยงกาญจนบุรีเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ย้ายมาจากทุ่งสีกัน บนพื้นที่ ๓๘ ไร่
ปัจจุบันมีสุนัขมากที่สุด นอกนั้นจะเป็นแมว โค กระบือ แพะและแกะ เหมาะสำหรับผู้ที่รักสัตว์
และสามารถมาขอรับสุนัขไปเลี้ยงได้ทุกวัน
วัดถ้ำพุทธาวาส (ถ้ำพุพระหรือวัดถ้ำขุนแผน) เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงมีตำนาน
เล่าว่า ขุนแผนได้นำเอากุมารทองมาย่างในถ้ำนี้ ถ้ำพุพระอยู่บนเส้นทางสายกาญจนบุรี-ไทร
โยค (ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓) ตรงกิโลเมตรที่ ๗-๘ เยื้องมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
แยกซ้ายเข้าไปอีก ๑ กิโลเมตร มีรถประจำทางสายกาญจนบุรี-ไทรโยค วิ่งผ่านปากทางไปสู่
ถ้ำนี้ด้วย โดยจะต้องเดินเข้าไปอีก ๑ กิโลเมตร
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว
บนถนนสายกาญจนบุรี-ไทรโยค (ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓) ห่างจากตัวเมือง ประมาณ ๑๕
กิโลเมตร

ชั้นล่างจัดแสดงเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่อง
มือในการจับปลา ชั้นบนมีห้องประวัติศาสตร์และห้องศาสนาและประเพณี มีหนังสือไทยโบ
ราณและศิลปะวัตถุต่างๆ ด้านข้างอาคารศูนย์ฯมีหลุมขุดค้นทางประวัติศาสตร์
วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ ตั้งอยู่เลยจากวัดถ้ำพุหว้าประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นวัดจีนที่โดด
ด้วยสถาปัตยกรรมจีน

ตัววัดสร้างจากไม้ทั้งหลัง มีพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่แกะสลักจากไม้ สูง 12 เมตร และมี
เจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้หอมปางต่างๆ อีกกว่า 100 ปาง ตั้งอยู่รายรอบเจ้าแม่กวนอิม
องค์ใหญ่

นอกจากนี้ยังสามารถฝากดวงกับองค์ไท้ส่วยเอี้ย 60 ราศี ของจีนเพื่อเป็นสิริมงคล และยังมี
อาหารเจเลี้ยงรับรองผู้ที่มาเยี่ยมชมวัดด้วย
วัดถ้ำพุหว้า ตั้งอยู่ตำบลหนองหญ้า วัดนี้เป็นสาขาหนึ่งของวัดปากน้ำ บรรยากาศโดยรอบ
เงียบสงบ สวยงาม ลักษณะภูมิประเทศโอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ ภายในถ้ำมีหินงอกหิน
ย้อยงดงาม มีพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานเป็นประธาน และถ้ำนี้ยังใช้เป็นพระอุโบสถเพื่อ
ใช้ในพิธีอุปสมบทอีกด้วย
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(สวนหิน) ตั้งอยู่ที่ทุ่งนาคราช ตำบลหนองหญ้า ในบริเวณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี มีเนื้อที่ ๖๐๐ ไร่ ประชาชนทั่วไปเรียกว่า

สวนหินหรืออุทยานหิน บริเวณโดยรอบมีหินงอกขนาดเล็กใหญ่ลักษณะต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ ตั้งเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากอย่างมีระเบียบและยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์
ไม้ป่าชนิดต่างๆ อีกด้วย
วัดถ้ำเขาปูน ตั้งอยู่เลยสุสานช่องไก่ไปประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี
ประมาณ ๖ กิโลเมตรบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของค่ายเชลยศึกขนาดใหญ่ในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ มีถ้ำขนาดกลางอยู่ในบริเวณวัด ซี่งภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่
ด้านหลังวัดติดริมน้ำ มีพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่อยู่บนยอดเขา
สุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่ สุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย ห่างจากตัวเมือง
ไปทางแม่น้ำแควน้อยประมาณ ๒ กิโลเมตร สามารถเดินทางไปโดยขับรถข้ามสะพานสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรที่ท่าน้ำหน้าเมือง

สุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่เคยเป็นที่ตั้งของค่ายเชลยศึกขนาดใหญ่ บริเวณสุสานสงบและ
สวยงาม มีขนาดเล็กกว่าสุสานดอนรัก บรรจุศพทหารเชลยศึกซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารอังกฤษ
ประมาณ ๑,๗๔๐ หลุม

ขึ้นด้านบน