โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Attractions on Kanchanaburi
Attractions 1 | Attractions 2 | Attractions 3 | Attractions 4 | Attractions 5 | Attractions 6 | Attractions 7 | Attractions 8
สะพานมอญ อยู่ในตัวอำเภอสังขละบุรี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพาน
ไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง ๘๕๐ เมตร สร้างข้ามลำน้ำซองกาเลียสำหรับ
ให้ประชาชนฝั่งตัวอำเภอสังขละบุรีและฝั่งหมู่บ้านชาวมอญเดินข้ามสัญจรไปมา บริเวณ
สะพานแห่งนี้เป็นจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณที่สวยงามสามารถมองเห็นลำห้วย
สายต่างๆคือ ซองกาเลีย บีคลี่ และรันตีที่ไหลมารวมกันเป็นสามประสบ
น้ำตกกะเต็งเจง เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีชั้นน้ำตกถึง ๒๓ ชั้น แต่ละชั้นมีความงามแตกต่าง
กันออกไป ระยะทางจากชั้นแรกถึงชั้นสุดท้ายประมาณ ๒ กิโลเมตรเหมาะกับการทัศนศึกษา
ดูสภาพป่าชนิดต่าง ๆ เช่น ป่ากล้วย ป่าไผ่ ป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ และมีต้นไม้ขนาดยักษ์
ขนาด ๑๓ คนโอบ โดยเฉพาะชั้นที่ ๑๖ นั้นมีขนาดใหญ่และสวยงามมาก

การไปชมน้ำตกกะเต็งเจ็ง จากที่ทำการอุทยานฯ เดินเท้าต่อไปอีกประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง
เป็นระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร จะถึงน้ำตกชั้นแรก นักท่องเที่ยวจะต้องปีนป่ายผ่านสาย
น้ำขึ้นไปตามชั้นต่างๆจนถึงชั้นบนสุด ด้านบนของน้ำตกจะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าง
เก็บน้ำเขื่อนเขาแหลมได้
น้ำตกเกริงกระเวีย ขึ้นอยู่กับเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข
(ทองผาภูมิ-สังขละบุรี) กิโลเมตรที่ ๓๒–๓๓ เลยน้ำตกไดช่องถ่องไปเล็กน้อย ห่างจากอำ
เภอกาญจนบุรีประมาณ 180 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก จะมองเห็นสายน้ำแผ่กระจาย
ไหลมาจากหลายทิศทาง เหมาะสำหรับเป็นจุดพักผ่อนระหว่างการเดินทางไปอำเภอ
สังขละบุรี
น้ำตกไดช่องถ่อง ขึ้นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ก่อนถึงอำเภอสังขละบุรี ตั้งอยู่
หลวงหมายเลข ๓๒๓ (ทองผาภูมิ-สังขละบุรี) กิโลเมตรที่ ๓๒–๓๓ ก่อนถึงน้ำตกเกริงกระ
เวียเล็กน้อยจะมีป้ายทางซ้ายมือเข้าไปประมาณ ๕๐๐ เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปอีก ๕๐๐
เมตร และต้องเดินเท้าเข้าไปอีก ๖๐๐ เมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางไหลลงสู่ทะเลสาบเขื่อน
วชิราลงกรณ สภาพป่าสมบูรณ์ร่มรื่นจะสวยงามในฤดูฝน
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู เป็นชื่อของลำห้วยซึ่งไหลวกวนและสลับซับซ้อนผ่ากลางผืน
ป่ากัดเซาะเพิงผาเทือกเขาหินปูนกลายเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง ประกอบกับการสะ
สมของตะกอนหินปูนที่ใช้เวลานานแสนนานจึงเกิดเป็นหินงอกหินย้อยประติมากรรมของธรรม
ชาติที่สวยงาม ภายในอุทยานแห่งชาติลำคลองงูจึงมีถ้ำหลายแห่งที่น่าเดินทางเข้าไปสำรวจ
ความงดงาม
น้ำตกทุ่งนางครวญ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งนางครวญ ตำบลชะแล ในเขตอุทยานแห่งชาติลำ
คลองงู เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 4 ชั้น ร่มรื่นและสวยงามมาก สภาพน้ำตก
ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทั่วบริเวณตัวน้ำตกซึ่งเป็นหินปูน
แต่ละชั้นมีลักษณะเป็นหน้าผาขนาดสูงใหญ่ บางชั้นสูงกว่า ๓๕ เมตร และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี
เขื่อนวชิราลงกรณ์ เดิมชื่อ เขื่อนเขาแหลม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าขนุน ห่างจากตัวเมือง
กาญจนบุรี ๑๕๓ กิโลเมตร สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๓เหนืออำเภอ
ทองผาภูมิไปประมาณ ๖ กิโลเมตร
เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นเขื่อนหินถมดาดหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๙๒ เมตร สันเขื่อน
กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๙ เมตร กั้นลำน้ำแควน้อย เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำอเนกประสงค์
บริเวณเหนือเขื่อนมีทิวทัศน์สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเช่าล่องเรือแพเที่ยวในทะเลสาบ
เหนือเขื่อนได้ มีแพพักแพล่องมากมายอยู่บริเวณเลยทางเข้าเขื่อนไป ๓ กิโลเมตร สำหรับ
การล่องเรือชมทิวทัศน์สภาพธรรมชาติของอ่างเก็บน้ำและสามารถชมสวนมะพร้าวกะทิบน
เกาะกลางน้ำซึ่งต้องนั่งเรือจากเขื่อนไป ๑ ชั่วโมง ต้องติดต่อล่วงหน้ากับอำเภอทองผาภูมิ
มีบริการบ้านพักและเรือ(ต้องเช่าเป็นหมู่คณะ)
น้ำตกผาตาด เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ห่างจากตัว
เมืองกาญจนบุรี ๑๔๐ กิโลเมตร เกิดจากลำห้วยเล็ก ๆ บริเวณเทือกเขากะลา

น้ำตกผาตาดเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมีชั้นน้ำตกลดหลั่นกันไปถึง ๓ ชั้น แต่ละชั้นมีความ
กว้าง ความสูงที่ตระการตา และมีน้ำมากในช่วงปลายฤดูฝน บรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ปกคลุม
อยู่ทั่วบริเวณ
พุน้ำร้อนหินดาด เดิมเรียกว่า น้ำพุร้อนกุยมั่ง อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ๑๓๐ กิโลเมตร
ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ กิโลเมตรที่ 107 พุน้ำร้อนหินดาดเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ
ริมลำธาร อุณหภูมิประมาณ ๔๕-๕๕ อาศาเซลเซียส
ค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และได้สร้างเป็นบ่อซีเมนต์ขึ้น ๒ บ่อ เชื่อกัน
ว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ มีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง เช่น โรคเหน็บ
ชา ไขข้ออักเสบ
นักท่องเที่ยวสามารถลงอาบน้ำในบ่อได้ หรือหากต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถใช้บริการ
ห้องอาบน้ำแร่ได้และยังมีลำธารน้ำเย็นไหลอยู่ด้านล่างบ่อน้ำร้อน
น้ำตกผาสวรรค์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่สวยงามลดหลั่นกันถึง ๗ ชั้น และยังคงความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก เหตุที่ชื่อน้ำตกผาสวรรค์ เนื่องจากสายน้ำตกไหลตกลงมา
จากหน้าผาสูง โดยเฉพาะชั้นที่สูงที่สุดมีความสูงประมาณ ๘๐ เมตร ราวกับตกลงมาจาก
สวรรค์ ช่วงเวลาที่สวยงามมีน้ำมากจะอยู่ในช่วงหลังฤดูฝน
ถ้ำดาวดึงส์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยขึ้นไปบนเขา
ประมาณ ๑ กิโลเมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่งดงามรูปต่าง ๆ เช่น โคมระย้า พระปรางค์
และเจดีย์ ภายในถ้ำมีอากาศโปร่งแต่มืดสนิท ต้องมีไฟฉายหรือตะเกียงไปด้วย และควรมีคน
นำทางไป
ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ ตั้งอยู่ภายในกองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บริเวณกิโลเมตรที่ ๖๔–๖๕ บน
ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ (กาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ)

ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ เป็นสถานที่จัดแสดงมินิเธียเตอร์และรวบรวม
ข้อมูลภาพถ่าย ข้าวของเครื่องใช้ระหว่างการสร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดย
รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น
ถ้ำละว้า เป็นถ้ำที่สวยงามมาก ค้นพบโดยนายผิน ดอกเข็ม เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๙๖ บริเวณปาก
ถ้ำไม่กว้างนัก แต่ภายในถ้ำกว้างขวางใหญ่โตมาก แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องท้องพระโรง 
ห้องดนตรี ห้องม่าน ห้องพระปรางค์ แต่ละห้องมีความงดงามของหินย้อยแตกต่างกัน ออกไป
บ้างเหมือนม่านโรงละคร บ้างมีประกายระยิบระยับราวกับโรยด้วยกากเพชร
ถ้ำวังบาดาล (ถ้ำสวรรค์วังบาดาล) ขึ้นอยู่กับอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตั้งอยู่ตำบลท่าเสา
อำเภอไทรโยค ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๖๓ กิโลเมตร อยู่ด้านหลังน้ำตกไทรโยคน้อย มี
ป้ายบอกทางเข้าไปประมาณ ๓ กิโลเมตร จะพบหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ บริเวณหน่วยพิทักษ์
อุทยานฯสามารถชมต้นน้ำตกไทรโยค

การไปชมถ้ำต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ตลอด
เส้นทางมีป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพธรรมชาติ ถ้ำวังบาดาลมีความยาว ๕๐๐ เมตร เป็น
ถ้ำขนาดเล็กแต่ลึกมาก ปากถ้ำเป็นช่องเล็กๆแต่เข้าไปได้ทีละคน ลักษณะเป็นถ้ำหินปูน ๒
ชั้น โดยชั้นบนจะมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม
น้ำตกไทรโยคน้อย เดิมเรียก น้ำตกเขาพัง ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ (ถนนสาย
กาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 60 กิโลเมตร อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติไทรโยค
เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่สวยงามมีสภาพธรรมชาติต้นไม้ปกคลุมร่มรื่น จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน
ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม ส่วนฤดูแล้งน้ำจะน้อย-น้อยมาก นอกจากนี้บริเวณน้ำตก
ไทรโยคน้อยยังได้มีการนำหัวรถจักรไอน้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ มาตั้งไว้เพื่อรำลึกถึงการ
สร้างทางรถไฟสายมรณะที่สร้างผ่านบริเวณหน้าน้ำตกเข้าสู่ประเทศพม่า

ขึ้นด้านบน