โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Attractions on Kanchanaburi
Attractions 1 | Attractions 2 | Attractions 3 | Attractions 4 | Attractions 5 | Attractions 6 | Attractions 7 | Attractions 8
ถ้ำเนรมิต เป็นถ้ำขนาดใหญ่แบ่งเป็นหลายห้องมีหินงอกหินย้อยรูปทรงต่างๆ แปลกตา และ
สวยงามมาก ตั้งอยู่ก่อนถึงน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นประมาณ ๑๐ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวไปทางวัด
ถ้ำเนรมิตอีก ๒ กิโลเมตรและเดินเท้าต่ออีกประมาณ ๓๐๐ เมตร และห่างไปอีกประมาณ ๔
กิโลเมตรยังมีถ้ำใหญ่อีก ๓ ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำน้ำมุด ถ้ำพระปรางค์และถ้ำพระโค ควรติดต่อผู้นำ
ชมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์  
ถ้ำน้ำมุด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณหมู่บ้านน้ำมุด ตำบลแม่กระบุง
ปากถ้ำกว้างประมาณ ๑๕ เมตร สูง ๑๐ เมตร ภายในถ้ำเป็นโพรงลึกมีธารน้ำไหลออกมา
จากถ้ำตลอดเวลา
ถ้ำพระปรางค์ เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่มีความใหญ่โตและสวยงามมากของจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณบ้านน้ำมุด ตำบลแม่กระบุง ภายในถ้ำแบ่งเป็น
ห้องต่างๆ หลายห้องแต่ละห้องมีหินงอก หินย้อยงดงาม
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานฯริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ห่างจาก
อำเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ ๑๐๘ กิโลเมตร น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีสภาพสวยงามเป็นอย่าง
ยิ่ง ทั่วบริเวณร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด น้ำตกไหลมาจากต้นน้ำของเทือกเขากะลาซึ่ง
เป็นป่าดิบเขาแล้งทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ และไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์
นับเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง น้ำตกแบ่งออกเป็น ๗ ชั้น มีชื่อเรียกต่างๆกันไปแต่ละ
ชั้น เช่น ชั้นที่ ๑ ดงว่าน ชั้นที่ ๒ ม่านขมิ้น ชั้นที่ ๓ วังหน้าผา ชั้นที่ ๔ ฉัตรแก้ว ชั้นที่
๕ ไหลจนหลง ชั้นที่ ๖ ดงผีเสื้อ ชั้นที่ ๗ ร่มเกล้า 
เขื่อนศรีนครินทร์ อยู่ห่างจากน้ำตกเอราวัณ ประมาณ ๔ กิโลเมตร ทางตอนบนของแม่น้ำ
แควใหญ่ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็น
เขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำ
แม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ถ้ำพระธาตุ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ห่างจากน้ำตกเอราวัณประมาณ 11 กิโลเมตร
ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ๗๖ กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยวิจิตรงดงามมาก ที่แปลก
คือเป็นหินที่โปร่งแสง ถ้ำมีความยาว ๒๐ เมตร ใช้เวลาชมถ้ำพระธาตุ ประมาณ ๓๐ นาที - ๑
ชั่วโมง

การเข้าชมถ้ำพระธาตุ นักท่องเที่ยวจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ณ ที่ทำการฯ ซึ่งตั้งอยู่เชิง
เขาเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้นำทางให้และควรเดินทางถึงถ้ำนี้ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.
สวนเวลารำลึก เป็นสวนที่อยู่ภายในเขื่อนศรีนครินทร์ มีพื้นที่กว่า ๓๐ ไร่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ใน
วโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา เมื่อวัน
ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๓
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ากระดาน  ขึ้นอยู่
กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ มีการเพาะเลี้ยงสัตว์
ป่าเพื่อการศึกษาวิจัย
จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสื่อความหมายให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพป่าแบ่งออกเป็น ๒
เส้นทาง
เส้นทางที่ ๑ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าใช้เวลาเดินทางไป-กลับประ
มาณ ๓ ชั่วโมง และ
เส้นทางที่ ๒ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเนินดินแดงใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ตามเส้น
ทางผ่านภูมิประเทศที่แตกต่างกันเช่น ลำห้วย ลำธาร  ทางราบ เนินเขา ในบริเวณศูนย์แห่ง
นี้มีค่ายพักแรมสำหรับเยาวชน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงสุดคือ เขาใหญ่
อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ เป็นต้นน้ำของลำธารหลายสาย มีป่าไม้หลายชนิดประกอบด้วย
ทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบ มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
น้ำตกคลิตี้ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร คลิตี้ เป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่า
“เสือโทน” มีต้นน้ำอยู่บนยอดเขาดีกะ ใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

การเดินทางไปน้ำตกคลิตี้บนต้องใช้เวลาเดินเท้าประมาณ ๒ วัน จากบ้านกะเหรี่ยงคลิตี้
และจะต้องมีลูกหาบและคนนำทาง ส่วนน้ำตกคลิตี้ล่าง อยู่เหนือทะเลสาบแควใหญ่บริเวณ
ลำเขางู ใช้เวลาเดินทางโดยทางเรือจากท่าเรือท่ากระดานหรือท่าหม่องกระแทะประมาณ
2.5ชั่วโมง
เที่ยวป่าสังขละบุรี เป็นบริการนำเที่ยวของสถานที่พักในเขตอำเภอสังขละบุรี โดยจัดให้นัก
ท่องเที่ยวล่องเรือไปตามลำน้ำซองกะเลีย แล้วต่อด้วยการนั่งช้างเที่ยวป่า และล่องแก่งแพ เปียก
ด่านเจดีย์สามองค์ เขตสิ้นสุดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองลู พระเจดีย์
สามองค์นี้เดิมเรียกว่า หินสามกอง เป็นที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไปก่อนเดินทางออกจาก
เขตแดนไทยเข้าสู่เขตแดนพม่า ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๗๒ พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละ
บุรีได้เป็นผู้นำชาวบ้านก่อสร้างเจดีย์ขนาดเล็กสามองค์ดังที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากนี้ด่าน
เจดีย์สามองค์ยังเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญของไทยและพม่าในอดีต บริเวณด่านเจดีย์สาม
องค์ มีร้านขายสินค้าจากประเทศพม่า ในอดีตนักท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดนเข้าไปชม
ตลาดพญาตองซู ในเขตประเทศพม่า ชมตลาดชายแดนซึ่งมีสินค้าของพม่าจำหน่าย ระหว่าง
เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. แต่ภายหลังด่านนี้ปิดและยังไม่มีกำหนดเปิดด่าน
ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล ตั้งอยู่ในบริเวณสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล ติดภูเขาเล็กๆ
ลักษณะ เช่น ถ้ำบาดาลมีระดับน้ำสูงประมาณหัวเข่า ถ้ำพ่อปู่ฤาษี ถ้ำแก้วมรกตมีผนังหินงอก
หินย้อยเป็นสีเขียว ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาลและถ้ำแก้ว ภายในแต่ละถ้ำมีหินย้อยรูปทรงต่างๆงด
งามมาก เมื่อกระทบกับแสงไฟจะสะท้อนแสงแวววาวคล้ายถูกโรยไว้ด้วยกากเพชร

การเข้าไปเที่ยวชมนักท่องเที่ยวควรแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุม เลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสม
และต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะบางถ้ำมีโขดหินที่สูงชัน บางถ้ำต้องใช้วิธีการ
คลานและมุดไปตามซอกของช่องหิน และบางถ้ำมีระดับน้ำสูงประมาณหัวเข่า หากต้องการ
ชมให้ครบหมดทุกถ้ำ จะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง
น้ำตกตะเคียนทอง เป็นน้ำตกที่ขึ้นอยู่กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในบริเวณ
เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นแนวเขตชายแดนไทย-พม่าในเขตอำเภอสังขละบุรีตัวน้ำตกมีต้น
น้ำอยู่ในเขตประเทศพม่าไหลเลาะเรื่อยมาตามแนวเขาที่กั้นเขตแดนสู่ประเทศไทยที่ห้วยซอง
กาเลีย จากความอุดมสมบูรณ์ของป่าทำให้เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

เส้นทางเดินสู่ตัวน้ำตกชั้นแรกใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที เป็นทางราบปกคลุมด้วยดงไผ่
หวาย เฟิร์นและไม้ใหญ่ยืนต้นนานาพันธุ์ บางช่วงลัดเลาะลำธารน้ำ บางช่วงจะเห็นสายน้ำ
ไหลมาจากหลายทิศทางกระจายออกไปเป็นแอ่งน้ำหรือลานกว้าง ซึ่งน้ำตกในแต่ละชั้น
มีความงดงามแปลกตากันออกไป
วัดวังก์วิเวการาม อยู่เลยจากตัวอำเภอสังขละบุรีไปประมาณ ๖ กิโลเมตร เป็นวัดจำพรรษา
ของ “หลวงพ่ออุตตมะ” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งชาว
กะเหรี่ยงและพม่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น
ภายในวิหารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนอันงดงามชาวบ้านเรียกกันว่า
หลวงพ่อขาว จากวัดวังก์วิเวการามแยกไปอีก ๑ กิโลเมตร จะเป็นที่ตั้งของเจดีย์แบบพุทธ
คยามีลักษณะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่
มือขวา ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร บริเวณใกล้เจดีย์มีร้านจำหน่ายสินค้าจากพม่าหลายร้านจำ
พวกผ้า แป้งพม่า เครื่องไม้ ราคาย่อมเยาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีการจัดงานคล้าย
วันเกิดหลวงพ่ออุตตมะ ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยพิธีกรรมทางศาสนา การแข่งขัน
ชกมวยคาดเชือก การแสดงของชมรมวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่น การรำแบบมอญ การรำตง
ของชาวกะเหรี่ยง และในงานประชาชนจะพร้อมใจกันแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมของชาว
ไทยรามัญและจัดเตรียมสำรับอาหารทูนบนศีรษะไปถวายพระสงฆ์ที่วัด

ขึ้นด้านบน