โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Attractions on Kanchanaburi
Attractions 1 | Attractions 2 | Attractions 3 | Attractions 4 | Attractions 5 | Attractions 6 | Attractions 7 | Attractions 8
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานดอนเจดีย์
สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 400 ปี แห่งชัยชนะที่สมเด็จพระนเรศวรทรง
ทำยุทธหัตถีได้ชัยชนะต่อเมืองหงสาวดี

ในปี พ.ศ.2142 จังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วได้ประเทศบริจาคเงิน
สมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทับช้างไว้เพื่อ
เป็นอนุสรณ์สถานให้ปวงชนชาวไทยได้ถวายสักการะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง
พระปรีชาสามารถได้รับชัยชนะในการทำสงครามยุทธหัตถี สามารถปกป้องเอกราชของ
ชาติไทยไว้ได้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนเจดีย์ จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวง
หมายเลข ๓๒๓ จนถึงบริเวณสี่แยกท่าม่วง เลี้ยวขวาไป ๒ กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางไป
ดอนเจดีย์อีก ๑๑ กิโลเมตร

โดยผู้ที่จะไปชมจะต้องขับรถเลี้ยวเข้าไปยังบริเวณหลังโรงเรียนวัดทุ่งสมอ กรมศิลปากร
ได้ทำการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้พบโครงกระดูกในบริเวณนี้หลายร้อยโครง ตลอดจน
ดาบโบราณ กรามช้างและเครื่องม้าเป็นจำนวนมาก และพบซากเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่
ด้วย จากหลักฐานที่ขุดพบทำให้เชื่อว่าบริเวณนี้เคยเป็นสนามรบในการทำยุทธหัตถีสมัย
กรุงศรีอยุธยา
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร สถานที่แห่งนี้เป็นวัดโบราณซึ่งมีแท่นหินขนาดใหญ่ที่ชาวบ้าน
ว่า เป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นี่ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน
รอยพระพุทธบาททำจากไม้ขนาดใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทย

ในบริเวณวัดยังมีโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติเช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระ
อานนท์ ฯลฯ และยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ทุก ๆปีประมาณกลางเดือน ๔ ของไทยจะมีงาน
นมัสการอย่างยิ่งใหญ่
อุทยานมัจฉาวังสังกะวาด อยู่ตรงข้ามกับวัดหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว อุทยานแห่ง
นี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปที่นิยมมาให้อาหารปลาจะพบปลาตะเพียน
ในปัจจุบันปลาสังกะวาดหาดูได้ยาก มีลักษณะคล้ายกับปลาเนื้ออ่อน นอกจากนี้ภายในวัด
หวายเหนียวยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
โบราณสถานพงตึก สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดี และได้รับอิทธิพล
จากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ ชาวเมืองนับถือศาสนาพุทธและพราหมณ์ มีอายุในราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๑–๑๒
ทั้งนี้เนื่องจากกรมศิลปากรได้ขุดพบโบราณวัตถุสมัยทวารวดีเป็นจำนวนมากที่พงตึกเมื่อปีพ.ศ.
๒๔๗๐ เช่น ตะเกียงทองสำริดโรมัน พระพิมพ์ดินเผา พระนารายณ์สลักจากศิลา พระพุทธรูปฯลฯ
และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ดร.เวลส์
ผู้แทนสมาคมค้นคว้าวัตถุโบราณจากประเทศอินเดีย ได้เดินทางมาสำรวจและขุดค้นโบราณ
วัตถุเพิ่มเติมที่พงตึกและยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองโบราณที่เจริญรุ่งเรืองมากเมื่อ
สมัยพันปีมาแล้ว ปัจจุบันโบราณวัตถุบางส่วนที่ขุดค้นนำไปเก็บไว้ที่วัดดงสัก บางส่วนอยู่ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ที่กรุงเทพฯ
บ่อน้ำร้อนวัดวังขนายทายิการาม ตั้งอยู่ที่ตำบลวังขนาย ในวัดวังขนายทายิการาม เมื่อ
กรมทรัพยากรธรณี ได้มาเจาะบ่อน้ำบริเวณวัด พบว่ามีความร้อนถึง ๔๒ องศาเซลเซียส
จึงแนะนำให้ทางวัดนำน้ำนี้มาใช้และชำระร่างกาย และต่อมาได้นำน้ำร้อนในบ่อนี้ไปวิเคราะห์
และพิสูจน์ปรากฏว่าในน้ำมีแร่ธาตุอยู่หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ปัจจุบันมีบ่อ
น้ำร้อนประมาณ ๕๕ บ่อ ทั้งบ่อยืน นั่ง นอน
วัดบ้านถ้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาน้อย ห่างจากวัดถ้ำเสือไปทางตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ ๕
กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสายในถนนเลียบริมแม่น้ำแม่กลอง ทางขึ้นถ้ำเป็นบันไดลึกเข้าไป
ในปากมังกรตัวใหญ่

ภายในถ้ำมีหินงอกลักษณะคล้ายผู้หญิง เชื่อว่าคือ นางบัวคลี่ ภรรยาของขุนแผน ในตำนาน
อิงประวัติศาสตร์เรื่องขุนช้างขุนแผนที่เล่าขานกันต่อมาช้านานและบนยอดเขายังมีถ้ำเล็กๆ
อยู่อีกหลายถ้ำ
วัดถ้ำเขาน้อย อยู่ติดกับวัดถ้ำเสือ วัดนี้ประดับประดาไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ผสมผสาน
แบบจีน มีความงามสะดุดตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเก๋งจีน 7 ชั้น บนยอดเขาซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงามของตัวเมืองกาญจนบุรีและเขื่อนแม่กลอง
วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงชุม อยู่ห่างจากเขื่อนแม่กลอง ประมาณ ๕ กิโลเมตร ทางเข้า
วัดต้องผ่านเขื่อนแม่กลอง จะมีป้ายบอกเลี้ยวขวาไปประมาณ ๒ กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยว
ซ้ายไปประมาณ ๒๐๐ เมตร
เขื่อนแม่กลอง เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในตัวอำเภอท่าม่วง ห่างจากอำเภอเมืองประ
มาณ ๑๐ กิโลเมตร เป็นเขื่อนที่มีความสำคัญที่สุดในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง ครอบคลุม
พื้นที่ ๓ ล้านไร่ ในจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงครามและสมุทร
สาคร ตัวเขื่อนกว้าง ๑๑๗.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร บริเวณเหนือเขื่อนมีทิวทัศน์สวยงาม
โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการนี้มีพื้นที่กว่าสองหมื่นไร่ ตั้งขึ้นเพื่อ
เป็นโครงการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำองคต มีผลการดำเนินงานในหลายๆด้าน เช่น การปลูก
สวนป่า การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา การปลูกผักปลอดสารพิษ นอกจากนี้มีการ
ขุดพบซากโบราณสถาน เครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณนี้
ปัจจุบันนำไปไว้ที่โรงเรียนประชามงคล
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ไปตามเส้นทางสายกาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์ ประมาณ ๒๗
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ อำเภอศรีสวัสดิ์
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน และประกอบด้วยที่ราบระหว่างหุบเขา เป็น
แหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำแควใหญ่ ยอดเขาสูงที่สุด คือ เขาหัวโล้นสูงประมาณ
๑,๑๗๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
อยู่บริเวณตอนกลางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อ
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘ นับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย เป็น
สถานที่เหมาะสำหรับการศึกษาธรรมชาติ
สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมาย
เลข ๓๐๘๖ (กาญจนบุรี-บ่อพลอย) ประมาณกิโลเมตรที่ ๒๑ จะเห็นป้ายสวนสัตว์เปิดทางซ้าย
มือ นับเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกของกาญจนบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสัตว์นานาชนิด
เช่น กวาง หมี เสือ สิงโต ม้าลาย ยีราฟ อูฐ ฯลฯ อย่างใกล้ชิด
อุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด มีเนื้อที่ ๓๖,๘๗๕ ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ เส้นทางเดินป่าในเขตอุทยานฯ
แบ่งเป็น ๒ เส้นทาง
เส้นทางแรก เป็นเส้นทางเดินป่าจากถ้ำธารลอดน้อยถึงถ้ำธารลอดใหญ่ ภายในถ้ำธารลอด
น้อยจะเห็นหินงอกหินย้อยสวยงามและมีลำธารไหลผ่านภายในถ้ำชื่อ ลำกระพร้อย เมื่อพ้นถ้ำ
ธารลอดน้อยออกมาจะต้องเดินป่าต่อไปอีก ๑.๕ กิโลเมตร จะถึง น้ำตกไตรตรึงษ์ เดินต่อไป
อีกราว ๑ กิโลเมตร จะถึงถ้ำธารลอดใหญ่ รวมระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร
เส้นทางที่สอง เป็นเส้นทางเดินป่าไปยังน้ำตกธารเงินและน้ำตกธารทองระยะทางประมาณ
๑.๘ กิโลเมตร
ถ้ำสวรรค์ เป็นถ้ำที่เพิ่งค้นพบใหม่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณ
หมู่บ้านต้นมะพร้าว ตำบลแม่กระมุง อำเภอศรีสวัสดิ์ ลักษณะถ้ำเป็นเหมือนอุโมงค์ธรรมชาติ
กว้างประมาณ ๙ เมตร สูง ๙ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ที่ผนังถ้ำจะมีภาพวาดของคนโบราณ

ขึ้นด้านบน